แบบสอบถามสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ให้ผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งในบ้านเป็นผู้บันทึก)

โครงการ “การสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและความชุกของปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพในชุมชนชนบท”

ส่วนที่1
คำชี้แจง
สวัสดีค่ะ ต่อไปนี้ทางโครงการจะขอสัมภาษณ์ตัวท่านขอให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเอง
ทางโครงการจะเก็บคำตอบต่างๆ ของท่านไว้เป็น ความลับ อย่างที่สุด


ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ส่วนที่2
Preview