แบบสอบถามรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบ้าน (สำหรับผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งในบ้าน)

โครงการ “การสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและความชุกของปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพในชุมชนชนบท”

ส่วนที่1
คำชี้แจง
สวัสดีค่ะ ต่อไปนี้ทางโครงการจะขอสัมภาษณ์ตัวท่านขอให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเอง 
ทางโครงการจะเก็บคำตอบต่างๆ ของท่านไว้เป็น ความลับ อย่างที่สุด

ส่วนที่2

1. กรุณาระบุรายละเอียดผู้ที่อาศัยภายในบ้านของท่านทุกคน

ลำดับที่ 1

ลำดับที่ 2

ลำดับที่ 3

ลำดับที่ 4

ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8

ลำดับที่ 9

ลำดับที่ 10

ลำดับที่ 11

ลำดับที่ 12

3.1 กรุณาระบุรายชื่อผู้ที่เสียชีวิต
หมอตำแย อนามัยหรือเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ แพทย์ปริญญา อื่นๆ (ตอบข้อ 4.3.1)
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
Preview
หมอตำแย อนามัยหรือเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ แพทย์ปริญญา อื่นๆ (ตอบข้อ 4.3.1)
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4